תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

 

 1. אתר [email protected] הינו אתר המאפשר בדיקה ראשונית לצורך אבחון עמידת המשתמש בתנאי סף הנדרשים לקבלת החזר מס מרשות המיסים בישראל. האתר מנוהל ע"י המוקד הארצי להחזרי מס ע"מ 038770004 להלן:" האתר" ו/או "המפעילה" בהתאמה). 

 

 1. הנך מתבקש לקרוא את תקנון האתר, שכן תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מתחייב בין המשתמש ובין המפעילה, לכל דבר ועניין. כניסה לאתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמה מפורשת של המשתמש לפיו מסכים הוא ומאשר את כל הוראות תקנון זה ומקבל אותם, ללא כל סייג, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.  

 

 1. ככל ואינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 

 

 1. המפעילה והנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לעדכן, לערוך ולשנות את התקנון, על פי שיקול דעתם הבלעדי, וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או המפעילה ו/או מי מטעמם הנובעים משינוי ו/או עדכון התקנון. 

 

 1. המפעילה רשאית להפסיק, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר,  במלואה או בחלקה, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ומבלי שלמשתמש תהיינה טענות כלשהן כנגד הנהלת האתר ו/או המפעילה ו/או מי מטעמם בשל הפסקת פעילות האתר כאמור. 

 

 1. כל תלונה ו/או שאלה ו/או הערה אשר עניינה שימוש באתר תעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של המפעילה בטלפון שמספרו 072-2212039 בימים א-ה  בין השעות 9:00-16:00 או באמצעות הדוא"ל [email protected] 

 

 1. האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד כאשר ההתייחסות הינה לזכר ונקבה כאחד. 

 

 1. מי שראשי לעשות שימוש לאתר ולמלא את פרטיו מרצונו החופשי לצורך בדיקת זכאות הינו אזרחי ישראל,  בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות ואשר גילו מעל 18 שנים (להלן: "המשתמש").  מובהר כי על המשתמש למלא את פרטיו האישיים הנדרשים לבדיקת הזכות, לרבות אך לא רק, שמו הפרטי, שם משפחתו, פרטי הכנסותיו, השכלתו, טלפון ליצירת קשר וכתובת דוא"ל וכיו"ב. 

 

 1. מובהר, כי חל איסור מוחלט על מילוי פרטים שגויים ו/או של אדם אחר ללא הרשאתו, לכל מטרה באשר היא. 

 

 1. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים עלולים לגרום לחישוב שגוי בבדיקת הזכאות להחזרי מס ומשכך לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בעניין זה. 

 

 1. חרף האמור, הנהלת האתר ו/או המפעילה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך באתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך בנימוק, היה ולא תעמוד באחד או יותר מתנאים המפורטים בתקנון ו/או בהוראות הדין.  

 

 1. היה והמשתמש  עומד בתנאי הסף לזכאות ומעוניין בשירות המפעילה לצורך בדיקת הזכאות והגשה בקשה בשמו להחזר מס נדרש המשתמש לחתום עם המפעילה על הסכם התקשרות. ככל וישנה סתירה בין תקנון זה לבין הוראות הסכם ההתקשרות יגבר האמור בהסכם ההתקשרות. 

 

 1. ידוע למשתמש כי ככל וימצא כי עומד הוא בתנאי הסף לקבלת החזר מס יועברו פרטיו ליועצי המוקד הארצי להחזרי מס, לרבות יועץ מס והמשתמש בחתימתו ו/או באישור על התקנון מייפה ומסמיך את עובדי ו/או נציגי המפעילה ו/או המפעילה ו/או מי מטעמה לייצג את המשתמש מול הרשויות והגופים השונים כגון מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מעסיקים וחברות ביטוח . 

מובהר, כי המפעילה ו/או המפעילה ו/או מי מטעמם רשאים לעשות שימוש בפרטים אלו בכל עת וללא הגבלה לצורך איסוף מידע מהרשויות והגופים השונים לצורך הערכת החזר מס לה זכאי המשתמש, וזאת ללא כל צורך בקבלת בחתימת המשתמש. למען הסר ספק יובהר, כי שימוש בפרטי המשתמש כאמור יבוצעו לצורך מתן השירות המוגדר בתקנון זה.   

 

 1. ידוע למשתמש כי עם אישור תנאי השימוש באתר הוא מסכים לכך כי הנהלת האתר ו/או המוקד הארצי להחזרי מס  יהיו רשאים לעשות שימוש במידע ובפרטים האישיים שנקלטו באתר לצורך יצירת קשר, שליחת דיוורים שוטפים וישירים בכל אמצעי התקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר ישראל, דואר אלקטרוני, פניות טלפוניות, מסרונים והודעות למטרות שיווק וכדומה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או המפעילה ו/או מי מטעמם בעניין זה. 

 

 1. למשתמש רשאי להודיע למפעילה ו/או לחברה ו/או למי מטעמם, בכל עת, על רצונו להסיר את שמו מרשימת התפוצה וזאת באמצעות קישור ייעודי המצורף להודעת הדוא"ל ו/או מסרון הנשלח למשתמש. 

 

 1. המידע המפורט באתר הינו אינפורמטיבי בלבד, כללי, איננו מהווה ייעוץ מקצועי או תחליף לו. המפעילה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, אם נגרמו כתוצאה ו/ואו בקשר לשימוש באתר ו/או במידע ו/או תכנים שיתפרסמו באתר או לכל הנובע מהסתמכות על מידע ו/או תכנים כאמור. 

 

 1. הנהלת האתר ו/או המפעילה ו/או מי מטעמם אינם אחראים ולא יישאו באחריות בגין כל עיכוב ו/או אי דיוק ו/או תקלה ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות המחשוב או בשרתי האתר ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או חדירות בלתי חוקיות ו/או הפסקות ו/או כוח עליון ו/או נזק לרכוש ו/או נזק גופני ו/או הונאה ו/או מוות שינבעו או ייגרמו כתוצאה משימוש באתר. 

 

 1. המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, בין ישירים ובין עקיפים, מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש ו/או לצדדי ג' כתוצאה משימוש והסתמכות על התוכן המופיע באתר. 

 

 1. המפעילה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה, בין ישירים ובין עקיפין, מכל מין וסוג שהוא אשר יגרמו ללקוח ו/או לצדדי ג' כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים באתר.  

 

 1. מובהר, כי על אף שבאתר מופיע מידע פרסומי מאת צדדי ג' וקישורים לאתרים נוספים של צדדי ג', אין הנהלת האתר ו/או המפעילה ו/או מי מטעמם  אחראים לתוכן ו/או למידע כאמור ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בשל נזקים  ו/או ווירוסים שנמצאו באתר.  

 

 1. זכויות הקניין הרוחני באתר, ובכלל זה, זכויות היוצרים ו/או שמות מסחריים ו/או עיצוב גרפי של האתר ו/או הפטנטים ו/או תמונות המוצרים ו/או מחירון המוצרים ו/או כל חומר אחר המצוי באתר הינם שייכים באופן בלעדי לחברה.

 

 1. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ו/או להעתיקם ו/או להציגם באתר אינטרנט או שירות אחר ו/או למוכרם ו/או לשווקם ובכלל זה בתמונות המוצרים ובפרטים אחרים המופיעים באתר ו/או במוצרים המתפרסמים, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת המפעילה.

 

 1. המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה ו/או המפעילה ו/או מי מטעמם, מיד עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה, לרבות שכר טרחת עו"ד, הוצאות משפט שייגרמו לחברה ו/או למפעילה ו/או למי מטעמם עקב הפרת תנאי מתנאי התקנון על ידי המשתמש. אין באמור כדי לגרוע מזכות המפעילה ו/או המפעילה ו/או מי מטעמם לתבוע כל סעד לו הם זכאים מכח תקנון זה ו/או מכח הדין. 

 

 1. במקרה של מחלוקות או סכסוך ו/או תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.


דילוג לתוכן